สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064120

    ตามเอกสารคำร้องขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเอกสารแบบทดสอบ (กระดาษคำตอบ) ภาค ข

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ข้าพเจ้าได้ส่งคำร้องขอตรวจสอบเอกสารแบบทดสอบ(กระดาษคำตอบ) ภาค ข เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และทางกรมได้รับเอกสารแล้วเลยอยากรู้ว่าขั้นตอนไปถึงกระบวนการไหนแล้วคะและ จะได้ทราบผลเมื่อไหร่คะ ขอบคุณคะ

ถามโดย : วราภรณ์อันสา ( Mumaum@gmail.com )  IP 1.1.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2561 เวลา 15:20 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การขอทราบผลคะแนนสอบหรือกระดาษคำตอบให้ประสาน ม.บูรพา ในฐานะผู้รับจ้างสอบ

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/01/2561 เวลา 08:28 ]