สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC064117

    การถอนคืนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างกรณีผู้รับจ้างเสียชีวิต

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากครุภัณฑ์ครบกำหนดถอนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงความชำรุดบกพร่องเรียบร้อยแล้ว ครุภัณฑ์ไม่เกิดความชำรุดบกพร่อง แต่เนื่องจากผู้รับจ้างได้เสียชีวิต อยากทราบว่าใครเป็นผู้ดำเนินการถอนหลักประกันแทนผู้รับจ้างได้ และเอกสารประกอบการขอถอนหลักประกันสัญญามีอะไรบ้าง

ถามโดย : เรวดีช่วยอนันต์ ( Raewadee_30@Hotmail.co.th )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 08/01/2561 เวลา 15:05 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

รบกวนติดต่อ จนท เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่ 022419000 ต่อ 1522

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 10/01/2561 เวลา 13:37 ]