สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063912

    การโอนทรัพย์สิน(ประปา) ให้หมู่บ้านและโรงเรียนในสังกัด สพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1. อบต. สามารถโอนทรัพย์สิน(ประปา) ให้หมู่บ้านและโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ได้หรือไม่ 2. ถ้าทำได้ ทำอย่างไร ใช้ระเบียบฯ อะไรในการทำครับ

ถามโดย : รัชธภัทรแวววับ ( rattapat.waeowap@gmail.com )  IP 182.52.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 19:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การโอนพัสดุถือเป็นการจำหน่ายพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภภาครัฐ พ.ศ.2560 ให้พิจารณาตามข้อ 215 ของระเบียบดังกล่าว

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 13/12/2560 เวลา 11:45 ]