สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063909

    การทำบัตรประจำตัวกรณีอายุราชการไม่ถึง 6 ปี (เกษียณอายุ)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามเกี่ยวกับวันที่บัตรหมดอายุ ของข้าราชการโดยทำคำร้องขอมีบัตรในวันที่ 1 ธันวาคม 2560 วันที่ของบัตรหมดอายุจะหมดเมื่อไร กรณีข้าราชการรายนี้เกิดวันที่ 24 พ.ย. 2504 ซึ่งอายุราชการเหลือไม่ถึง 6 ปี

ถามโดย : วรางคณากาหลง ( oyeipai@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 16:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

บัตรหมดอายุ 30 พ.ย. 2566 และสามารถให้ใช้ได้จนวันที่เกษียณอายุราชการ ทั้งหมดเป็นไปตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าท่ี่ของรัฐ พ.ศ. 2542 กำหนด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( [y9is,fvkp6 30 r.p. ) [ วันที่ 08/12/2560 เวลา 10:48 ]