สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063908

    การยืมเงินค่าเดินทางไปราชการ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีที่ อบต.มีคำสั่งให้ ลูกจ้างเหมาบริการรายเดือน เดินทางไปราชการ สามารถยืมเงินไปก่อนได้ไหมคะ แต่ได้ทำการคีย์เข้าไปในระบบ e-laas แล้วไม่พบรายชื่อลูกจ้างรายนี้ค่า

ถามโดย : สุภาภรณ์มาอินทร์ ( aoydoraemon98@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 16:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 8/12/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 08/12/2560 เวลา 08:08 ]