สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063907

    การสรรหาพนักงานจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอเรียนถาม กรณี เทศบาลได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้าง และกำหนดวันคัดเลือกแล้ว ต่อมาเทศบาลจะสามารถประกาศคุณสมบัติของผู้สมัครเพิ่มเติม แล้วขยายระยะเวลารับสมัครออกไปได้อีกหรือไม่ เนื่องจากหลักเกณฑ์ฯไม่ได้กำหนดไว้ ขอบคุณค่ะ (ปล.ขอความกรุณาตอบข้อซักถาม CC03792 และ CC03749 ด้วยค่ะ สำคัญมาก ๆ นะคะ)

ถามโดย : sukanyachompuchai ( issuka@hotmail.com )  IP 125.25.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 15:54 ]