สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063906

    การเลิกจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักจ้าง ข้อ 43 ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครั้งต่ำกว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาทำความเห็นเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณาเลิกจ้าง ขอสอบถามว่า ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกัน 2 ครั้งต่ำกว่าระดับดี คือ 1. ผลการประเมินประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.-31 มี.ค.) และ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.) รวมกัน หาร 2 ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี ดูปีงบประมาณเดียว หรือ 2. ผลการประเมินประจำปี 2559 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.-31 มี.ค.) และ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.) รวมกัน หาร 2 ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี กับ ผลการประเมินประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 (1 ต.ค.-31 มี.ค.) และ ครั้งที่ 2 (1 เม.ย.-30 ก.ย.) รวมกัน หาร 2 ได้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับดี ดูสองปีงบประมาณ ใช้ข้อไหนครับ

ถามโดย : ChanunnatPakthin ( chanunnat2527@gmail.com )  IP 119.42.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 14:54 ]