สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063905

    การจัดทำข้อตกลง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขอสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานในส่วนที่ 4 ผู้รับการประเมินคือผู้อำนวยการกอง ผู้ประเมินคือปลัด อปท. อยากทราบว่าผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด คือ ใครระหว่างปลัด อปท. หรือ ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด คือ ใครระหว่างผู้อำนวยการกอง หรือ ปลัด อปท.

ถามโดย : วรางคณากาหลง ( oyeipai@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 14:21 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใครเป็นคนประเมินคนนั้นต้องเก(็บเพื่อนำข้อมูลมาประเมิน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้ถูกประเมินได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 27/12/2560 เวลา 08:52 ]