สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063901

    ตั้งงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลซื้อเครืองตัดหญาในหมวด ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กรณีจะซื้อเอ็นตัดหญา มาซ่อมเอง จะเบิกจ่ายใน ประเภท วัสดุงานบ้านงานครัว ถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 10:52 ]