สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063900

    เรื่อง การตั้งการประมาณการรายรับ(ภาษีสุรา) ปี 2561

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

1.ขอสอบถามการประมาณการรายรับ ปี 2561 ตั้งการประมาณการรับ ภาษีสุรา และ ภาษีสรรพสามิต ไว้ แต่เมื่อวันที่ 27 พ.ย.60 มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 2644 โดยได้แจ้งว่ากรมจะดำเนินการโอนเงินฯ ภาษีสรรพสามิต(ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) เนื่องจาก พรบ.สุรา ถูกยกเลิก กรณีนี้ เทศบัญญติการประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ ของภาษีสุรา ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างไร ค่ะ 2.ดำเนินการโดยการโอนหรือเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง และใช้อำนาจใคร ค่ะ

ถามโดย : วาริณีรอดบำรุง ( warineerod@gmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 07:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1422-9

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/12/2560 เวลา 11:32 ]