สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063899

    การใช้เงินสำรองจ่ายสูบน้ำ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยอำเภอได้รับงบพัฒนาจังหวัดในการขุดลอกสระเก็บน้ำซึ้งเป็นสระที่ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้าน และปัจจุบันมีน้ำในสระจำนวนมาก แต่ในประมาณการไม่มีค่าสูบน้ำ อำเภอจึงขอให้ อบต. ใช้เงินสำรองจ่ายสูบน้ำออกจากสระให้ก่อนที่อำเภอจะดำเนินการขุดลอก โดยให้เหตุผลว่าเป็นการสำรองน้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น อบต.จะสามารถใช้เงินสำรองจ่ายสูบน้ำได้หรือไม่

ถามโดย : วิไลวรรณเหล็กคงสันเทียะ ( noilekk@hotmail.com )  IP 223.205.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 20:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

โทร 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 08/12/2560 เวลา 17:05 ]