สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063898

    การขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ สายงานวิชาชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามแนวทางการปฏิบัติ -ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นวก.คอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ -ระยะเวลาดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ 3 ปี -หน่วยงาน อบจ. ถาม -สามารถขอรับการประเมินตามหนังสือ ที่ มท.0809.2/ว77 ลว 31 สิงหาคม 2557 ได้เลยหรือไม่ -ในตำแหน่งที่ดำรงอยู่ปัจจุบัน กจ.อบจ. ต้องดำเนินการอะไรหรือไม่ ขอแนวทาง -หากข้าพเจ้าประสงค์จะขอรับเงินดังกล่าว จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ถามโดย : อนุวัฒน์วัจฉละอนันท์ ( title_ud@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 16:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส.สำนักงสน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. มี่ มท 0809.2/ว 128 ลว. 8 พ.ย. 59

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 08/12/2560 เวลา 07:45 ]