สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063896

    ระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สอบถามว่าระบบสารสนเทศการจัดการเบี้ยยังชีพ ของอปท. กับสำนักงานเขต ของกทม. คนละระบบกันหรือไม่ค่ะ เพราะมีกรณีผู้สูงอายุ ย้ายมาจากเขตที่สำนักงานเขตกทม. มาลงทะเบียนที่เราในปีงบประมาณ 59 ก็ทำการคีย์ระบบได้ตามปกติ เลขบัตรประชาชนไม่ขึ้นว่าซ้ำซ้อน แต่พอเช็คข้อมูลกับทางสำนักงานเขต แจ้งว่าบุคคุลรายนี้ยังรับเบี้ยกับทางสำนักงานเขต... อยู่ ตั้งแต่ ปี 52 เลยทำกันเกิดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำซ้อน เลยอยากทราบว่าการจ่ายเบี้ยยังชีพของ อปท. กับ กทม. ใช่ระเบียบตัวเดียวกันไหมค่ะ

ถามโดย : keeword ( ืnok_pink28@hotmail.com )  IP 180.180.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 15:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. เป็นคนละระบบกับของกรุงเทพฯ ในกรณีที่ผู้มีสิทธิย้ายที่มารับเบี้ยยัง อปท. แห่งใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุของ อทป. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ข้อ 8 ระบุไว้ว่า "ผู้สูงอายุผู้ใดที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลําเนาอยู่ ต่อมาผู้สูงอายุนั้นได้ย้ายภูมิลําเนาไปอยู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นให้ผู้สูงอายุนั้นไปลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่นับตั้งแต่วันที่ย้ายแต่ไม่เกินเดือนพฤศจิกายนของปีนั้นๆ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใหม่แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดิมที่จ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุผู้นั้นทราบเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน? ดังนั้น อปท. แห่งใหม่ที่รับลงทะเบียนจะต้องประสานงานกับ อปท. เดิมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการจ่ายเบี้ยยังชีพดังกล่าว 2. กรุงเทพฯ ถือระเบียบสำหรับการจ่ายเบี้ยยังชีพแบบเดี่ยวกับของ อปท.

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 16:41 ] เอกสารแนบ