สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063890

    การจัดซื้อชุด อปพร.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วย อบต.จะจัดโครงการฝึกอบรม อปพร. รายใหม่ และตามโครงการมีการจัดซื้อชุด อปพร. 30 ชุดด้วย ตาม รบ.มท.ว่าด้วยกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2553 ประกอบ รบ.มท.ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 ขอสอบถามว่า 1. เนื่องจากกรณี อปพร. ยังไม่ผ่านการฝึกอบรมถือว่ายังไม่ได้เป็น อปพร. หาก อบต.จะจัดซื้อชุด อปพร. มาเตรียมการไว้ก่อนได้หรือไม่ อย่างไร 2. อบต.สามารถมอบชุด อปพร. ให้ก่อนการฝึกอบรมเสร็จสิ้นได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : วนิษาอัฐถากร ( konkorn1@yahoo.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 13:18 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ซื้อและมอบให้ก่อนไม่ได้ เนืื่องจากยังไม่ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ อปพร. แต่หากเป็น คชจ. ที่จำเป็นต่อการจัดอบรม ตามระเบียบฝึกอบรมฯ ก็สามารถจัดซื้อได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 17:06 ]