สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063889

    อยากทราบวิธีคำนวณราคากลางที่ต้ำกว่า 15%

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

เทศบาลได้ผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการแอสฟัลท์ติก แต่ผู้รับจ้างเสนอราคาต่ำกว่า 15% อยากทราบวิธีคำนวณราคากลางที่ต่ำกว่า 15% ที่จะต้องรายงาน สตง.

ถามโดย : จินดาไผ่สะอาด ( jin_2516@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 13:15 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เนื่องจากเป็นคำถามที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) จึงขอให้สอบถามได้โดยตรง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-241-9000 ต่อ 1523 - 1528

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 15:48 ]