สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063885

    การขอหยุดงานของผู้รับจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่สัญญาจ้างสิ้นสุดแล้ว แต่เกิดภัยพิบัติ ผู้รับจ้างจึงแจ้งเหตุสุดวิสัย เพื่อขอหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากน้ำท่วม อยากเรียนถามว่าหลังสิ้นสุดสัญญาแล้ว สามารถสั่งหยุดงานชั่วคราว หรืออ้างเหตุสุดวิสัยเพื่อขอลดค่าปรับได้หรือไม่

ถามโดย : mksukimksuki ( mksuki@hotmail.com )  IP 1.47.xxx.xxx  [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 09:20 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

หากสัญญายังไม่หมดนิติสัมพันธ์ (ยังไม่บอกเลิกสัญญา) ยยังคงสามารถสั่งหยุดงาน หรืองดลดค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 17:03 ]