สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063882

    เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

จังหวัดเข้ามาประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการของเทศบาลเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง กรณีเช่นนี้ สามารถเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้มาประเมินจากจังหวัด และพนักงานผู้เข้าร่วมรับการประเมินที่เกียวข้อง ได้หรื่อไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 05/12/2560 เวลา 11:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 10:00 ]