สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063878

    การตั้งงบประมาณอุดหนุนสาธารณสุข

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ตามหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1745 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กำหนดให้ อปท.ตั้งงบประมาณอุดหนุนโครงการด้านสาธารณสุขตามพระราชดำริ อยากสอบถามว่าโครงการดังกล่าวไม่ต้องนำมาคำนวณร้อยละ และผู้ขอรับเงินอุดหนุนไม่ต้องสมทบงบประมาณ ตามระเบียบฯ เงินอุดหนุน พ.ศ.2559 ข้อ 7 ถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : อัจฉราบบ ( kanjanasecret@hotmail.co.th )  IP 1.4.xxx.xxx  [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 12:03 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่่ส่วนส่งเสริมการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์ 02-2419000 ต่อ 2112-4 ขอบคุณค่ะ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 07/12/2560 เวลา 11:03 ]