สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063876

    การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ขอเรียนสอบถาม...เกี่ยวกับการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) หากอปท.มีการการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จะต้องใช้คำว่า " ครั้งที่ " หรือ ฉบับที่ " ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : อารยาอรภักดี ( a.imtour_29@hotmail.com )  IP 125.27.xxx.xxx  [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 11:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ ครับ

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 06/12/2560 เวลา 10:20 ]