สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063875

    พนักงานจ้างครบ 60 ปี

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างทั่วไปเกิดเมื่อวันที่ 2 เดือนธันวาคม 2500 ครบอายุ 60 ปี ในวันที่ 1 ธค 60 ถามว่าเทศบาลสามารถจ้างทำงานได้ถึงวันไหนคะ

ถามโดย : คลัง เทพฯ- ( pee-anna@hotmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 04/12/2560 เวลา 11:14 ]