สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063869

    การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามที่กรมฯ มีหนังสือซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ที่ มท 0809.4/ว30 ลว 12 ก.ย. 2560 นั้น . ข้าพเจ้าใคร่ขอเรียนถามกรณีคณะกรรมการประเมินตามข้อ 3. ซึ่งกำหนดให้แต่งตั้งกรรมการจำนวน 3 คน เป็นผู้ทำการประเมิน ประกอบด้วย 1.ผอ.สำนัก/กองด้านการศึกษา 2.ผอ.สถานศึกษาของผู้ยื่นคำขอรับประเมิน 3.ครูวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าชำนาญการ นั้น . กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งไม่มีตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่ทราบว่าต้นสังกัดจะต้องแต่งตั้งใครเป็นกรรมการทดแทน จึงจะเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและหนังสือซักซ้อมดังกล่าว ขอบคุณครับ

ถามโดย : อวิรุทธ์กลั่นสุวรรณ ( awiroot.k@gmail.com )  IP 125.24.xxx.xxx  [ วันที่ 02/12/2560 เวลา 15:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการตามที่กำหนดให้เสนอ ก.จังหวัดพิจารณา

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 29/06/2561 เวลา 14:14 ]