สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063868

    ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขัน ณ วันที่ 30 พ.ย. 250 การโอนเงินเดือน ตามข้อ 6.4 สามารถทำได้หรือไม่

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 30 พ.ย. 2560 ข้อ 6.4 ความว่า ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอนอัตราเงินเดือน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะบรรจุไม่รับโอน ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้ง ตีความได้ว่า สามารถโอนเงินเดือนได้ ถ้า อปท.ที่รับบรรจุ ยินยอม ใช่หรือไม่คะ

ถามโดย : ธันย์ฐิตตาเขียนสาร์ ( leew121231@hotmail.com )  IP 223.206.xxx.xxx  [ วันที่ 02/12/2560 เวลา 13:58 ]