สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063655

    การเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดืมในการฝึกอบรม ฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พักสำหรับผู้เข้าฝึกอบรม การจัดงาน รวมทั้งค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม กรณีบุคคลภายนอกเข้าดูงาน หรื่อเยื่ยมชมหน่วยงานของรัฐ การเบิกจ่ายจะต้องยืมเงินไปจ่ายเป็นค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ถูกต้องหรือไม่

ถามโดย : Kiatisakseesuk ( auymayu23@gmail.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 16:39 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่ค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 09:30 ]