สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063654

    การขยายเวลา การงดหรือลดค่าปรับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณีที่ เทศบาล ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้ขายหรือผู้รับจ้างแล้ว ต่อมามีความจำเป็นต้องพิจารณาขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับแล้ว คณะกรรมการตรวจการจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องเป็นผู้เสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าฝ่ายบริหารของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในการ ขยายระยะเวลาทำงานตามสัญญา การงดหรือลดค่าปรับ ในแต่ละครั้งด้วยหรือไม่อย่างไรครับ ิ่

ถามโดย : Pornpimonsiritamas ( aof_love_jay@yahoo.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 16:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ต้องเสนอความเห็นของ คกก.ด้วย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 10:11 ]