สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063651

    การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

อยากทราบว่าพนักงานจ้างตามภารกิจ และ พนักงานจ้างทั่วไปของ อบต. สามารถแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 25 ข้อ26 ได้หรือไม่

ถามโดย : kaedonna ( kae_donna@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 15:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พนักงานจ้างตามภารกิจ เป็นตำแหน่งเฉพาะที่มีลักษณะเดียวกับ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเป็นไปตามเจตนารมย์ของ รบ.กค. 2560 ทั้งนั้ให้คำนึงถึงลักษณะงาน และความรับผิดชอบของผู้ถูกแต่งตั้ง ส่วนพนักงานจ้างทั่วไปไม่มีคุณสมบัติตามเจตนารมย์ดังกล่าว ไม่สามารถแต่งตั้งได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 10:57 ]