สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063650

    พนักจ้างตามภารกิจลาออก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

พนักงานจ้างภารกิจ อบต จะลาออกเพื่อเข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ จะต้องยื่นหนังสือลาออก มีหลักเกณฑ์อย่างไรครับ

ถามโดย : ชนะชลชูดวง ( chon_new_look@hotmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 14:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ข้อ 2 ตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 2351-3 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 14:38 ]