สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063648

    การใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อประโยชน์ในการย้ายเปลี่ยนสายงาน ตามข้อ 11.4 ตามประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1."ตำแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันแล้ว" หมายถึง ตำแหน่งประเภทวิชาการที่ว่างหลังจาก วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ตามประกาศรับสมัครสอบ ใช่หรือไม่ 2.กรณีผู้สอบแข่งขันขึ้นบัญชีไม่เพียงพอกับอัตราว่างที่กรมประกาศไว้ แต่มีข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไปได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งประเภทวิชาการ (กรณีที่ อปท.ที่สังกัดอยู่มีตำแหน่งว่างหลังจากกรมประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน) ข้าราชการในตำแหน่งประเภททั่วไป จะยังคงใช้บัญชีตามประกาศข้อ 11.4 ได้ ใช่หรือไม่

ถามโดย : สุกัญญาพลอาชา ( ืnickname_su@windowslive.com )  IP 159.192.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 13:19 ]