สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063647

    ออกใบเสร็จรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อปท.ได้รับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคา ผ่านระบบ egp และ gfmis เมื่อได้รับโอนเงินแล้ว จะต้องออกใบเสร็จให้กับผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาหรือไม่ หรือให้ผู้ซื้อใช้สำเนา pay in slip เป็นเอกสารแทนใบเสร็จรับเงินได้เลยครับ

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 11:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช้สำเนา pay in slip เป็นเอกสารแทนใบเสร็จรับเงินได้เลย

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1522 ) [ วันที่ 16/11/2560 เวลา 09:09 ]