สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063646

    การจ่ายขาดเงินสะสม อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท. ตามระเบียบเบิกจ่าย ข้อ 89 ขอสอบถามว่า กรณีการจ่ายขาดเงินสะสม ประเภทโครงการซ่อมแซมถนน เช่น โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสาย ก. โครงการดังกล่าวจะต้องอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีหรือไม่ ประการใด

ถามโดย : ทิมทงทอง ( thamthamdee@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 11:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ 022419000 ต่อ 1528 หรือ 022419049

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 16/11/2560 เวลา 13:22 ]