สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063644

    การนับอายุราชการต่อเนื่อง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ลูกจ้างประจำที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งเดิมที่เคยปฏิบัติงานอยู่ สามารถนำระยะเวลาการปฏิบัติงานในตำแหน่งเดิมมานับเป็นอายุราชการต่อเนื่องได้หรือไม่

ถามโดย : ThumrongYokklin ( ae_thailand@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 10:15 ]