สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063643

    งบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

หาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารรวมบริการทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลประจำอำเภอ จำนวน 1 แห่ง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 ข้อ 3 ได้กำหนดว่า หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน หมายความว่า ข้อ (2) ส่วนราชการ ได้แก่ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้น ขอเรียนถามว่า 1. อบจ. จึงสามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้หรือไม่ 2. หากไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายในรายการดังกล่าวได้จะมีแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างไร

ถามโดย : ปานใจเพ็ชรรัตนมณี ( p.panjai@gmail.com )  IP 1.10.xxx.xxx  [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 10:02 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1.ได้

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 17/11/2560 เวลา 13:27 ]