สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063642

    สอบถามเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณี อปท.จะดำเนินโครงการน้ำคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ โดยจัดหาที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ให้ประชาชนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำการเกษตรผสมผสาน ในการนี้ อปท.จะต้องดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว อย่างไร เพื่อให้ได้รับการอนุญาตให้ใช้ที่ดินตามกฎหมาย

ถามโดย : ภรินทิพย์บุญเงิน ( pharin_tip@hotmail.com )  IP 125.26.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 16:38 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 11:20 ] เอกสารแนบ