สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063641

    ขอทราบรหัสสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เนื่องจากต้องการรหัส E-gp เพื่อใช้กรอกข้อมูลเกี่ยวกับงานพัสดุ

ถามโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางเตง ( ่่ีjutkae2406@obecmail.obec.go.th )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 15:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 02-241-9000 ต่อ 1102-1114 เพื่อขอรับรหัสค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9021-3 ต่อ 403-414 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 17:27 ]