สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063640

    ขอทราบรหัสสถานศึกษา

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

เนื่องจากว่ามีความจำเป็นต้องขอรหัส E-gp เพื่อใช้ในงานพัสดุ จึงขอทราบรหัสสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ สังกัดเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน จังหวัดพัทลุง

ถามโดย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ ( kankea0205@obecmail.obec.go.th )  IP 110.77.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 15:51 ]