สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063639

    ละเมิด

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

อบต.ทำสัญญากู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน สัญญาทำเมื่อปี พ.ศ. 2544 และ สัญญางวดที่ 5 กำหนดให้ชำระเงินกู้คืนภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 (พ้นกำหนดให้ชำระคืนเงินกู้มาแล้วมากกว่า 10 ปีแล้ว ไม่มีการทำหนังสือรับสภาพหนี้ ไม่มีการทำหนังสือรับสภาพความรับผิด) ขอเรียนสอบถาม ขอคำแนะนำ ว่า 1. กรณีนี้ อบต. ยังสามารถตั้งคณะกรรมการสอบละเมิดเจ้าหน้าที่ ได้เหรือไม่ 2. อายุความในการสอบละเมิดเจ้าหน้าที่มีการกำหนดอายุความหรือไม่ ตามกฎหมายใด ขอบคุณ ครับ

ถามโดย : ทิมทงทอง ( thamthamdee@gmail.com )  IP 118.173.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 15:25 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีดังกล่าว หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีเหตุอันควรเชื่อว่าเกิดความเสียหายก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด เมื่อไม่สามารถฟ้องคดีต่อศาล เพื่อบังคับตามสัญญากู้ยืมเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ภายในกำหนดอายุความตามนัยข้อ 8 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 14/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 09:57 ]