สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063638

    คุญสมบัติการสอบสายบริหารท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ขออนุญาตเรียนสอบถาม กระผมดำรงตำเเหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายเเละเเผน 6ว เมื่อ 16 ธันวาคม 2556 เเละจะครบคุณสมบัติ ระดับ 6 ว + ชำนาญการ = 4 ปี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ใช่หรือไม่ครับ หากใช่ ผมมีสิทธิสมัครสอบหัวหน้าฝ่าย(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) ในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป้นวันสุดท้ายของการสมัคร เเละเป็นวันที่ผมมีคุณสมบัติครบถ้วน หรือไม่ครับ

ถามโดย : กฤษเทพภาพ ( K_teappap@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 14:51 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศรับสมัครการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหาร มท 0809.2/ว125 ลว. 2 พ.ย. 2560

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:07 ]