สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063637

    คุณสมบัติสมัครแท่งอำนวยการท้องถิ่นระดับต้น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ประเภทวิชาการ ตำแหน่งชำนาญการ ครองมา 3 ปี กว่า มีวุฒิ ป.โท มีสิทธิ์สอบฝ่ายอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้นหรือไม่

ถามโดย : atiwattpakata ( atiwatt_110514@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลว. 11 ธ.ค. 58

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 15/11/2560 เวลา 08:01 ]