สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063636

    การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีที่ผู้สูงอายุ ที่ดำรงตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น อายุครบ 59 ปีในปีนี้ และจะหมดวาระในปีถัดไป คืออายุครบ 60 ปี และคาดว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งต่อ จะสมัครลงรับเลือกตั้งต่อ จะสามารถลงทะเบียนผู้สูงอายุได้หรือไม่

ถามโดย : นพดลงามศรีมณีทรัพย์ ( nichatra@hotmail.co.th )  IP 118.174.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 11:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 2202-3 13/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 14:08 ]