สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063633

    การอุดหนุนอาหารกลางวัน รร.สังกัด สพฐ.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ในกรณีที่ยอดเด็ก ณ 1 พ.ย. 2560 ต่ำกว่า 10 มิ.ย. 2560 ซึ่งตั้งไว้ในข้อบัญญัติ ขอเรียนถามว่าจะตั้งเบิกเงินอุดหนุน ที่ยอดไหนคะ ซึ่งทางโรงเรียนจะทำโครงการตามยอดที่เราตั้งเบิกคะ

ถามโดย : วัชระพล ( watpla@hotmail.com )  IP 183.88.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 10:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การบริหารจัดการงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ให้พิจารณาตามนัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 และถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 โดยเคร่งครัด

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 09:13 ]