สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063632

    ค่ารักษาพยาบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ค่ารักษาพยาบาลของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ่ายจากส่วนใดของงบประมาณ

ถามโดย : สุเมธแสนคำวงษ์ ( saenkhamwong_99@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 09:09 ]