สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063632

    ค่ารักษาพยาบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ค่ารักษาพยาบาลของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ่ายจากส่วนใดของงบประมาณ

ถามโดย : สุเมธแสนคำวงษ์ ( saenkhamwong_99@hotmail.com )  IP 110.78.xxx.xxx  [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 09:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ค่ารักษาพยาบาลของครู ผดด เป็นระบบเบิกจ่ายตรงกับ สปสช. ยกเว้นถ้าสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้เบิกจ่ายกับ สปสช

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 12/07/2561 เวลา 11:04 ]