สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063631

    การรักษาราชการแทนปลัด อบต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปี 2557 นายก อบต. เสียชีวิต โดยมีปลัด อบต. เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ต่อมาในปี 2558 ปลัด อบต.ได้ออกคำสั่งให้ ผอ.กอง ก ซึ่งเป็น ผอ.กองที่อาวุโสสุดในขณะนั้น รักษาการปลัดในกรณีปลัดไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต่อมาในเดือนสิงหาคม 2560 มี ผอ.กอง ข โอนย้ายมาดำรงตำแหน่ง และมีอาวุโส กว่า ผอ.กอง ก และในเดือนตุลาคม 2560 ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ได้เกษียณอายุราชการ กรณีดังกล่าว สามารถใช้คำสั่งเมื่อปี 2558 ที่แต่งตั้ง ผอ.กอง ก ไว้แล้ว เป็นรักษาราชการแทนปลัดได้หรือไม่ หรือต้องยึดถือความอาวุโสตามระเบียบแบบแผนทางราชการ

ถามโดย : ถนอมศักดิ์มากชุมโค ( tmakchumkho@gmail.com )  IP 1.46.xxx.xxx  [ วันที่ 12/11/2560 เวลา 16:26 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 08:54 ]