สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063629

    การขอรับเงินตอนแทนประจำปี (โบนัส) 2560 กรณีโอนย้าย

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีข้าราชการโอนย้าย โดยผ่านคุณสมบัติข้ออื่นทุกข้อ และปฏิบัติงานใน อปท.ที่ขอรับการประเมิน ตั้งแต ตค.59 ถึง 20 กค.60 ปฏิบัติงานเกืน 8 เดือน สามารถได้รับเงินโบนัส ตามระยะงาที่ปฏิบัติงาน ได้หนือไม่ เนื่องจากมีผู้ตีความว่าจะต้องอยู่ปฏิบัติงาน จนถึง 30 กันยายน ถึงจะได้รับเงินโบนัส (อ้างหนังสือซักซ้อม ว.27) ขอบคุณค่ะ

ถามโดย : รัตติกาลพูนศิลป์ ( peem_ann@hotmail..com )  IP 1.0.xxx.xxx  [ วันที่ 11/11/2560 เวลา 10:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4202-4 13/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 09:45 ]