สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063627

    ความเห็นการเปิดกรอบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันผมมีตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ถ้าหากผมสอบผ่าน ภาค ค และขึ้นบัญชีสอบได้ผมต้องไปบรรจุในตำแหน่งใหม่ ด้วยอัตราเงินเดือนวุฒิ ป.ตรี 15,060 บาท ซึ่งปัจจุบัน ผมรับเงินเดือน 20,360 บาท ซึ่งคงไม่คุ้มที่จะไปเริ่มใหม่ หากผมขอใช้บัญชี เพื่อเปลี่ยนสายงานเป็นสาย 3 นักป้องกันฯได้ แต่ติดตรงที่ ต้นสังกัดที่ผมอยู่ไม่สามารถเปิดกรอบให้ได้ เพราะเปอร์เซนต์เงินจะเกิน 40% นี่ก็คือข้อจำกัดอย่างหนึ่งที่ีทำให้ข้าราชการที่อยากก้าวหน้าในชีวิตราชการ ที่ถูกจำกัดด้วยกรอบของเงิน หากจะไปหาตำแหน่งที่หน่วยงานอื่น ก็ต้องดิ้นรน ต้องเสียค่าผ่าน ค่าเปิดตำแหน่ง ท้องถิ่นเป็นอย่างนี้จริงๆ ผมจึงอยากเสนอว่าเงินที่ได้รับอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการไม่น่าที่จะมารวมกับงานอื่น คนที่รักความก้าวหน้าจะได้มีกำลังใจในการทำงาน ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถ

ถามโดย : ธนัทภัทรใจเย็น ( jaiyenhooya@gmail.com )  IP 101.51.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 15:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ที่นำมาจากเงินรายได้ที่ไม่รวมเงินอุดหนุนและเงินกู้หรือเงินอื่นใดนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจะกำหนดสูงกว่าร้อยละสี่สิบของเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นไม่ได้ เป็นไปตามมาตรา ๓๕ ของ พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2542

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 16/11/2560 เวลา 09:34 ]