สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063625

    สอบถามเรื่องคุณสมบัติผู้เข้าสอบ ภาค ค

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ในการเข้าสอบ ภาค ค ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 หากผู้เข้าสอบเพศชายไม่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกิน ไม่มี แบบ สด 43 แต่อายุครบ 30 ปี แล้ว ตามมาตรา 39 แห่ง พรบ.รับราชการทหาร ถือว่าปลดประจำการชั้นที่ 2 ผู้เข้าสอบสามรถขอใบรับรองการพ้นภาระทางราชการทหารเพื่อแนบเอกสารสอบได้หรือไม่ (คดีสิ้นสุด ปี 2555)

ถามโดย : รณกรโพธิ์ตาทอง ( ronnakorn.aod@gmail.com )  IP 1.2.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 14:55 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สน.บถ.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 4202-4 10/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 16:24 ]