สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063624

    ตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ยื่นซองเสนอราคา จากการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วน ก. มีผู้ถือหุ้น 2 ราย เป็นสามีและภรรยากัน ห้างหุ้นส่วน ข. มีผู้ถือหุ้น 2 ราย หนึ่งในนั้นเป็นบุตรของห้างหุ้นส่วน ก. ซึ่งเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีจะสามารถตัดสิทธิ์ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั้งสองห้างหุ้นส่วนจำกัดได้เลยหรือไม่ตามกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (3) วรรคสอง

ถามโดย : rungrung ( rung081@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 14:09 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้พิจารณาคำถามแล้ว เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้องและชัดเจน ควรสอบถามสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น (สน.คท.) โทร. 0-2241-9000 ต่อ 1503 10/11/2560

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 16:26 ]