สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063622

    สอบถามเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้รับจ้าง

  • สอบถามหน่วยงาน > กองคลัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. และห้างหุ้นส่วนจำกัด ข. ยื่นซองเสนอราคา จากการตรวจสอบคุณสมบัติ ผู้ถือหุ้น ห้างหุ้นส่วน ก. มีผู้ถือหุ้น 2 ราย เป็นสามีและภรรยากัน ห้างหุ้นส่วน ข. มีผู้ถือหุ้น 2 ราย หนึ่งในนั้นเป็นบุตรของห้างหุ้นส่วน ก. ซึ่งเป็นบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในกรณีจะสามารถตัดสิทธิ์ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติทั้งสองห้างหุ้นส่วนจำกัดได้เลยหรือไม่ตามกระทรวงระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (3) วรรคสอง

ถามโดย : rungrung ( rung081@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 12:06 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

?ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน? หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้ การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว จากกรณีตามคำถามข้างต้น จึงถือว่าเป็น ?ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน? และ ในกรณีการตัดสิทธิ์ว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ เป็นอำนาจของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ที่จะต้องดำเนินการตามระเบียบกฎหมายต่อไป

ตอบโดย : กค. ประสานโดย : กค. ( 02-241-9000 ต่อ 1122 - 1141 ) [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 16:25 ]