สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063620

    โอนเงินทุนการศึกษาให้ ไม่ครบ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

อบต.หนองหว้า อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา มีผู้ดูแลเด็กที่ได้รับทุนการศึกษา จากรมส่งเสริม จำนวน 2 คน ตามบัญชีรายชื่อ แต่ การโอนจัดสรรงบประมาณ งวดที่ 4 ตามหนังสือ ที่ มท0808.2/11660-11735 ลงวันที่ 24 ต.ค.60 โอนงบประมาณ ให้เพียง 15,000 สำหรับจ่ายได้ 1 คน ประสานไปจังหวัด จังหวัดให้ประสานกรมส่งเสริมฯ จะให้ อบต.ดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : อุดมลักษณ์ คำลือ ( nong_moi2007@hotmail.com )  IP 118.172.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 10:00 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ประสานกองการศึกษาฯ สถ.

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:19 ]