สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063619

    คุณสมบัติสอบคัดเลือก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร (อก.ต้น) ครองหัวหน้าส่วนและผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ครบ 4 ปี สามารถสมัครสอบคัดเลือก ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น) เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งอำนวยการท้องถิ่นต่างสายงาน ได้หรือไม่ครับ (ไม่เคยปฏิบัติงานในลักษณะงานบริหารงานทั่วไป) ขอบพระคุณครับ

ถามโดย : นายมาโนชญ์ เรียนสร้อย ( jeabmanote@hotmail.com )  IP 1.179.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 09:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 58 ลว.11 ธ.ค. 58

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 08:40 ]