สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063617

    การเปลี่ยนตำแหน่ง

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

สอบถามค่ะ ตอนนี้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ถ้าเปลี่ยนตำแหน่งไปเป็นเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จะได้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานหรือเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงานคะ -ขอบคุณค่ะ-

ถามโดย : สุทารัตน์ข้อยุ้น ( angle_aof@hotmail.com )  IP 1.20.xxx.xxx  [ วันที่ 10/11/2560 เวลา 09:33 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตาม นส. สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 25 ลว. 2 มี.ค. 49 และต้องเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 13/11/2560 เวลา 08:42 ]