สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC063615

    ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มิติที่ 3

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ข้อ 1 การประหยัดพลังงาน(ค่าไฟฟ้า) โดยลดปริมาณการใช้ลงร้อยละ 10 ของปริมาณการใช้มาตรฐาน ทางเทศบาล ได้ใช้สูตรคำนวณในการหาค่าดัชนีแล้ว แต่การคำนวณการแปรค่าดัชนี ให้เป็นค่า ร้อยละ มีวิธีคิดอย่างไรค่ะ เพราะคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ไม่ให้คะแนนในข้อนี้ เนื่องจากยึดตามแบบตัวชี้วัดค่ะ จึงอยากสอบถามทางเจ้าหน้าที่ว่าการคิดตามตัวอย่างไฟล์แนบนี้มีวิธีการคิดให้เป็นร้อยละอย่างไรค่ะ

ถามโดย : นางสาวเบญจมาศอรินโต ( arinto103@gmail.com )  IP 182.53.xxx.xxx  [ วันที่ 09/11/2560 เวลา 17:18 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ มท 0809.3/ว380 ลว. 26 ก.พ. 58

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 14/11/2560 เวลา 08:21 ]